Strona główna / Blog / Czym jest scalanie gruntów i kiedy się je wykonuje?

Scalanie gruntów polega na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych.  Ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo. Na czym dokładnie polega ten proces?

Cel scalania gruntów!

Głównym celem scalania gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury gospodarstw rolnych, lasów oraz gruntów leśnych, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu. Postępowanie scaleniowe może być rozpoczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia oraz na złożony wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. W ramach takiego projektu przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w między innymi stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, jak również wykonanie różnych zadań mających wpływ na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scalaniem.

Jak przebiega proces scalania?

Wszyscy uczestnicy scalania w terminie 14 dni od okazania projektu scalania gruntów mogą zgłaszać wszelkie zastrzeżenia staroście w formie pisemnej. Projekt może być zatwierdzony, jeśli po jego okazaniu większość uczestników nie zgłosi żadnych zastrzeżeń. Decyzję o zatwierdzeniu takiego projektu podaje się poprzez odczytanie jej na zebraniu w obecności uczestników scalenia. Przez następne 14 dni wywiesza się taką decyzję w lokalach urzędów gmin, na których terenie położone są scalane grunty. Taka decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych i możliwość wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im gruntów. W trakcie całego procesu scalania gruntów może być dokonywana zmiana granic nieruchomości zabudowanej, ale w żadnym wypadku nie może to pogorszyć warunków korzystania z tej nieruchomości, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do budynków.

Kontakt

lokalizacja Siedziba firmy
81-173 Gdynia,
Benisławskiego 17c/8

lokalizacja Biuro
81-188 Gdynia
Unruga 36/11

telefon Telefon: 502 043 109
E-mail: jciszelski@wp.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertę i kontaktu
telefonicznego bądź drogą mailową. Chętnie udzielimy
odpowiedzi na postawione pytania.

Formularz kontaktowy